Виборчий кодекс України

Виборчий кодекс України

25 жовтня 2020 року українці голосуватимуть за новим Виборчим кодексом. Новим документом систематизоване правове регулювання не лише місцевих виборів, а й виборів президента та народних депутатів. Загалом, Виборчий кодекс містить багато прогресивних положень, зокрема щодо гендерних квот, можливості зміни виборчої адреси, регулювання агітації тощо. ЦВК надано право приймати рішення про так звані експерименти під час виборчого процесу. Це може бути: машинне голосування на дільницях, електронне голосування. Парламент затвердив нову форму виборчого бюлетеня для виборів депутатів місцевих рад. Також створено позитивні законодавчі умови для повноцінного забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю, а саме мало місце суттєві перешкоди із доступом до приміщень дільниць, і у участі в роботі виборчих комісій та під час ознайомлення із матеріалами передвиборної агітації. Однією з новацій стало введення гендерних квот. Посилино ефективність законодавства з питань протидії виборчим злочинам. Народні депутати України підтримали більшість змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо виборчого процесу.

Кримінальний кодекс України

Кримінальний кодекс України

У виданні представлений Кримінальний кодекс України із змінами і доповненнями. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України: Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

У виданні представлений Кримінальний процесуальний кодекс України - кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України. У даному посібнику зазначені останні зміни у Кримінальному процесуальному кодексі України, дата яких вказана у назві в дужках.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення

У виданні представлений Кодекс України про адміністративні правопорушення із змінами та доповненнями, дата яких вказана у назві в дужках. Це – кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності

Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. У даному посібнику зазначені останні зміни у цивільному кодексі, які вказані у назві в дужках.

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Це кодифікований акт у галузі цивільного процесуального права, який встановлює порядок судочинства у цивільних справах. У виданні представлений Митний кодекс України зі змінами і доповненнями, дата яких вказана у назві в дужках. Стаття 1. Призначення Цивільного процесуального кодексу України: Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства. Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства: Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Митний кодекс України

Митний кодекс України

Впровадження нової редакції Митного кодексу України дає змогу суттєво покращити стан справ у митному регулюванні та підвищити рівень конкурентоспроможності країни. Кодексом передбачено приведення митних процедур і формальностей у відповідність із нормами Міжнародної конвенції та європейського законодавства.

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України — закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. У цьому кодексі визначається: вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування платників податків та зборів, їх права та обов'язки компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю відповідальність за порушення податкового законодавства

Закон України про національну поліцію

Закон України про національну поліцію

Закон, що визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України. Закон прийнятий у рамках реформування системи Міністерства внутрішніх справ України, що передбачена Концепцією першочергових заходів з реформування системи МВС та Стратегією розвитку органів внутрішніх справ

Статути збройних сил України. Збірник законів

Статути збройних сил України. Збірник законів

У виданні представлені «Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», «Дисциплінарний статут Збройних Сил України», «Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», «Стройовий статут Збройних Сил України» із змінами та доповненнями.

Конституція України. Офіційне видання

Конституція України. Офіційне видання

Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод. Збірник законодавчих актів

КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод. Збірник законодавчих актів

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод сьогодні на повних підставах оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу всього комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та потреб. Права й свободи, передбачені Конвенцією, обіймають найважливіші сторони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та соціальну спрямованість. Головні з них – право на життя, свободу, особисту недоторканність особи, вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів, мирних зборів й асоціацій, право на створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці, неприпустимість покарання без закону. Разом з тим Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів держави, національної безпеки, економічного добробуту, здоров’я та моралі суспільства, прав і свобод інших людей чи запобігання злочинам або заворушенням країни-учасниці можуть обмежувати права людини, проголошені Конвенцією.

Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України

Це кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Закон України Про запобігання корупції

Закон України Про запобігання корупції

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Земельний кодекс України

Земельний кодекс України

Це основний закон, який регулює земельні відносини в Україні з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. Земельний кодекс – це основний документ, яким регулюються земельні відносини в нашій країні. Земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

Сімейний кодекс України

Сімейний кодекс України

Закон України, що визначає: засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

Господарський кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України, який визначає основні засади господарювання в Україні та регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарський процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Це нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у господарських справах та справах про банкрутство. Це один із найстаріших кодексів України.

Закон України Про повну загальну середню освіту

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. Він став логічним продовженням законодавчого врегулювання реформи системи освіти, початок якого поклав Закон України «Про освіту». Новий закон закріпив норми, що визначатимуть на найближчі роки систему координат для функціонування шкільної освіти в громадах.